Dokumentace k trestnímu oznámení.

Autor: Svobodný občan <svobodny@sv.cz>, TĂ©ma: Klaus, Zdroj: PUP BIS ČTK, Vydáno dne: 05. 02. 2008

28. ledna bylo podano na Klause a jeho manzelku trestni oznameni a media mlci, proc?

Výpis z katastru nemovitostí je ke stažení zde:


http://www.sv.cz/storage/20050829_lkvk_v-35077-2005.pdf

Kontakt: m2008@volny.cz


Hlavní město Praha

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

USNESENÍ

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 26/56

ze dne 31.3.2005

k úplatnému převodu pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní výstavby platné do roku 1991


Zastupitelstvo hlavního města Prahy


I. schvaluje

úplatný převod pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní výstavby platné do roku 1991 dle přílohy č.1 tohoto usnesení


II. ukládá

1. Radě HMP

1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

Termín: 5. 4.2005Předkladatel: Rada HMP

Tisk: 473

Provede: Rada HMP

Na vědomí: odbory MHMP,MČ hl.m.Prahy,členové ZHMPPříloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 26/56 ze dne 31.3.2005

schvaluje


 1. úplatný převod pozemků parc.č. 670/9, 670/10, 670/11, 670/12, 670/13, 670/20, 670/21, 670/22, 670/23, 670/28, 670/31, 670/32, 670/33, 670/35 a 670/37 zastavěná plocha o celkové výměře 1491 m2 za kupní cenu 418 225,50 Kč, tj. 280,50 Kč/m2, vše v katastrálním území Libeň z majetku hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů, garáží a společných částí domů čp.2185, 2186, 2187, 2188 a 2189, kteří jsou zapsáni na LV 2533, 2534, 2521 a 2357 vedených pro kat. území Libeň Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu se sídlem v Praze, každému takový podíl, jaký má na těchto LV uveden

 1. úplatný převod pozemků zastavěných bytovými domy č.p. 1864 až 1874 parc.č. 1651/8 o výměře 184 m2, 1651/9 o výměře 190 m2, 1651/10 o výměře 190 m2, 1651/11 o výměře 190 m2, 1651/12 o výměře 189 m2, 1651/13 o výměře 189 m2, 1651/14 o výměře 189 m2, 1651/15 o výměře 189 m2, 1651/16 o výměře 189 m2, 1651/17 o výměře 187 m2 a 1651/18 o výměře 190 m2, pozemků zastavěných objekty hromadných garáží bez č.p. parc.č. 1651/19 o výměře 158 m2 a 1651/20 o výměře 225 m2 za celkovou kupní cenu 689.749,50 Kč a pozemků souvisejících, které tvoří s bytovými domy a garážemi jeden funkční celek vedených v KN jako ostatní plocha, ostatní komunikace parc.č. 1651/21 o výměře 107 m2 a 1651/25 o výměře 468 m2 za celkovou kupní cenu 161.287,50 Kč, t.j. vše za 280,50 Kč/m2, tedy vše za celkovou kupní cenu 851.037,-- Kč v k.ú. Modřany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva H & H, Hřebíkova 10, Praha 4 - Modřany, IČ 63083019

 1. úplatný převod pozemků parc.č. 929 a 930 o celkové výměře 798 m2 zastavěná plocha za cenu 279 300,- Kč, tj. 350,- Kč/m2 vše v Katastrálním území Vršovice z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů, garáží a společných částí domu čp. 640, kteří jsou zapsáni na LV 1272 vedeném pro katastrální území Vršovice Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu se sídlem v Praze, každému takový podíl, jaký má na tomto listu uveden

 1. úplatný převod zastavěného pozemku parc.č. 3336/194 o výměře 90 m2, kat.území Chodov, za kupní cenu 13.905,- Kč, tj. 154,50 Kč/m2, z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí domů čp. 2071 a 2072 kat.území Chodov, kteří jsou zapsáni na LV 1957 vedeném pro kat.území Chodov Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu se sídlem v Praze, každému takový podíl, jaký má na tomto LV uveden

 1. úplatný převod pozemků parc.č. 208/2 (288m2) a 208/3 (288 m2) zast. plocha k.ú. Podolí za cenu 201 600,- Kč, tj. 350,- Kč/m2 a pozemku souvisejícího parc.č. 208/7 (162 m2) k.ú. Podolí za cenu 1 134,- Kč, tj. 7,- Kč/m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů, garáží a společných částí staveb uvedených na LV 952 pro k.ú. Podolí v rozsahu odpovídajícímu jejich spoluvlastnickému podílu

 1. úplatný převod pozemku parc.č. 1040/119 o výměře 392 m2 zastavěná plocha za cenu 105 840,- Kč, tj. 270,- Kč/m2 a pozemku souvisejícího parc.č. 1040/120 o výměře 1251m2 za cenu 8 757,- Kč, tj. 7,- Kč/m2 vše v katastrálním území Hlubočepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva Podkova, vlastníka domu čp. 913, ulice Lamačova, Praha 5. Celková cena pozemků je 114 597,- Kč.

 1. úplatný převod pozemků parc.č.1040/113 zastavěná plocha o výměře 395 m2 za cenu 106 650,- Kč, tj. 270,- Kč/m2 a pozemků souvisejících parc.č. 1040/114 o výměře 692 m2 a 1040/189 o výměře 134 m2 za cenu 5 782,- Kč, tj. 7,- Kč/m2, nově oddělených z pozemku parc.č. 1040/114 geometrickým plánem č. 1368 - 234/2004 na základě vydání restitučního nároku, vše v katastrálním území Hlubočepy, z majetku hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí domu čp. 910, kteří jsou zapsáni na LV 1301 vedeném pro kat. území Hlubočepy Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu se sídlem v Praze, každému takový podíl, jaký má na tomto listu uveden. Celková kupní cena je 112 432,- Kč.

 1. úplatný převod pozemku parc.č. 1012/7 o výměře 299 m2 zastavěného bytovým domem č.p. 1323 za kupní cenu 91.045,50 Kč, tj. 304,50 Kč/m2 a pozemku, který tvoří související zeleň s terénními úpravami parc.č. 1012/20 o výměře 1698 m2 odděleného z pozemku parc.č. 1012/2 geometrickým plánem č. 1896-323/2004 ze dne 11.10.2004 za kupní cenu 11.886,-- Kč, tj. 7,-- Kč/m2 vše v k.ú. Braník za celkovou kupní cenu 102.931,50 Kč z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva Mezivrší 1323/40, Mezivrší 1323, Praha 4, IČ 63083213

 1. úplatný převod pozemku parc.č. 1012/11 o výměře 299 m2 zastavěného bytovým domem č.p. 1324 za kupní cenu 91.045,50 Kč, tj. 304,50 Kč/m2 a pozemku, který tvoří související zeleň s terénními úpravami parc.č. 1012/19 o výměře 1225 m2 odděleného z pozemku parc.č. 1012/2 geometrickým plánem č. 1896-323/2004 ze dne 11.10.2004 za kupní cenu 8.575,- Kč, tj. 7,- Kč/m2 vše v k.ú. Braník za celkovou kupní cenu 99.620,50 Kč z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva Mezivrší čp. 1324, Mezivrší 1324, Praha 4, IČ 63083221

 1. úplatný převod pozemku parc.č. 3318/3 zastavěná plocha o výměře 224 m2 za cenu 62 832,- Kč, tj. 280,50 Kč/m2 a pozemků souvisejících parc.č. 3318/11 a 3318/12 o celkové výměře 175 m2 za cenu 1 225,- Kč, tj. 7,- Kč/m2 vše v katastrálním území Michle z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů, garáží a společných částí domu čp.917, kteří jsou zapsáni na LV 2230 vedeném pro kat. území Michle Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu se sídlem v Praze, každému takový podíl, jaký má na tomto listu uveden. Celková kupní cena je 64 057,- Kč.

 1. úplatný převod pozemků parc.č. 942/33 o výměře 262 m2, 942/34 o výměře 250 m2, 942/35 o výměře 250 m2, 942/36 o výměře 265 m2, 942/38 o výměře 251 m2 a 942/39 o výměře 263 m2, vše zastavěná plocha, kat.území Hlubočepy, za celkovou kupní cenu 416.070,- Kč, tj. 270,- Kč/m2, z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí domů čp. 670, 671, 672, 673, 674 a 675 kat.území Hlubočepy, kteří jsou zapsáni na LV 1397 vedeném pro kat.území Hlubočepy Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu se sídlem v Praze, každému takový podíl, jaký má na LV uveden

 1. úplatný převod pozemků parc.č. 2621/62 o výměře 469 m2 a parc.č. 2621/69 o výměře 473 m2 zast. plocha k.ú. Kobylisy za cenu 326 403,- Kč, tj. 346,50 Kč/m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí staveb uvedených na LV 1757 a LV 1803 pro k.ú. Kobylisy v rozsahu odpovídajícímu jejich spoluvlastnickému podílu

 1. úplatný převod pozemků parc.č. 2621/70 o výměře 473 m2 a 2621/71 o výměře 455 m2 zast. plocha k.ú. Kobylisy za cenu 321 552,- Kč, tj. 346,50 Kč/m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí staveb uvedených na LV 1777 a LV 1756 pro k.ú. Kobylisy v rozsahu odpovídajícímu jejich spoluvlastnickému podílu

 1. úplatný převod pozemků parc.č. 1263/1 o výměře 170 m2 a parc.č. 1266/1 o výměře 242 m2 k.ú. Háje za cenu 115 566,- Kč, tj. 280,50 Kč/m2 a pozemků souvisejících parc.č. 1262/9 o výměře 332 m2 a 1262/14 o výměře 312 m2 k.ú. Háje za cenu 4 508,- Kč, tj. 7,- Kč/m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví SBD Nový domov, Maroldova 1449/8 Praha 4

 1. úplatný převod pozemků parc.č. 404/3 o výměře 352 m2, 404/4 o výměře 252 m2 a 404/5 o výměře 358 k.ú. Čimice za cenu 148 629,- Kč, tj. 154,50 Kč/m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí staveb uvedených na LV 1052 pro k.ú. Čimice v rozsahu odpovídajícímu jejich spoluvlastnickému podílu

 1. úplatný převod pozemku parc.č. 1623/6 o výměře 365 m2 zast. plocha k.ú. Strašnice za cenu 93 075,- Kč, tj. 255,- Kč/m2 a pozemku souvisejícího dle OGP č. 2235-248/2004 ze dne 8.11.2004 parc.č. 1623/8 o výměře 683 m2 k.ú. Strašnice za cenu 4 781,- Kč, tj. 7,- Kč/m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí stavby uvedených na LV 10030 pro k.ú. Strašnice v rozsahu odpovídajícímu jejich spoluvlastnickému podíluHlavní město Praha

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

USNESENÍ

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 45/37

ze dne 12.9.2002

k projednání postupu při řešení majetkoprávního vypořádání pozemků ve vlastnictví hl.m. Prahy, které jsou zastavěny objekty stavebních bytových družstev


Zastupitelstvo hlavního města Prahy


I. schvaluje

1. cenu za prodej pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 ve výši 15 % z cen cenové mapy platné pro rok 2002, maximálně však 350,-- Kč/m2, pokud se vlastníci těchto staveb přihlásí do 1 roku od přijetí tohoto usnesení

2. zásadu splácení kupní ceny nejpozději do 12 měsíců od podpisu kupní smlouvy


II. ukládá

1. Radě HMP

1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení


Termín: 17. 9.2002

Předkladatel: Rada HMP

Tisk: 864

Provede: Rada HMP

Na vědomí: odbory MHMP,MČ hl.m.Prahy,členové ZHMP