K čemu seznam komunistických soudců?

Autor: BazMyslik <bazmyslik@napismi.cz>, TĂ©ma: Z pera dopisovatelů, Zdroj: PUP ČTK BIS, Vydáno dne: 24. 06. 2010

K posouzení schopností soudce v rovině morální a praktické! V prvé řadě soudce je věřejný činitel a jako takový ani dřívější (totalitní) jeho minulost není "jeho" osobní věc, ale veřejná. Nebýt členem KSČ možné nebylo, tedy tento krok činil vědomě a není rozhodující z jakých důvodů. Prokázal, že je závislý, což je neslučitelné s dnešními pravidly a demokratickými požadavky. Že se osobně i za pomoci Nejvyššího soudu brání zveřejnění členství v KSČ je důkazem jen toho, že charakterově a morálně není schopen rozhodovat nezávisle, objektivně a spravedlivě, protože vlastní podjatost a prospěch nadřazuje veřejnému právu ...

K čemu seznam komunistických soudců

Blogger Michal Bobek se na Jiném právu zamyslel nad problémem utajování seznamu komunistických soudců. Dospěl k závěru, že informace o tom, který soudce byl členem Komunistické strany Československa, by sice neměly být utajovány, avšak budou stejně prakticky bezcenné, neboť tato skutečnost nemá se současnou kvalitou soudcovy práce žádnou souvislost.


Na otázku, k čemu potřebuji seznam soudců-členů KSČ, jehož poskytnutí se už přes tři roky snažím docílit, jsem odpovídal do různých medií již mnohokrát; pokusím se stručně shrnout, co jsem řekl.


Problém má dvě roviny, morální a praktickou.


Žádná demokratická společnost by neměla připustit, aby elitní posice ve státní správě zastávaly osoby, které nelze pokládat za mravně dokonale bezúhonné. Soudce, který spojil svou kariéru s členstvím ve zločinné organisaci, ztratil morální právo soudit druhé, a nebude-li stát tento imperativ respektovat, bude nadále v různých obměnách docházet k tomu, co se nezřídka stávalo, totiž že o rehabilitačních nárocích rozhodovaly stejně obsazené soudy, které ve jménu komunistické ideologie původní zločinný rozsudek vydaly.


Druhá rovina je praktická, související s otázkou, zda se někdejší kompromitace s režimem nějak promítá do dnešního rozhodování soudce, tedy zda bývalí  komunističtí soudci jsou – i když odhlédneme od čistě morální roviny – pro výkon této funkce méně způsobilí nebo méně vhodní.


Objektivně stěží, mnozí (arci ne všichni) exkomunisté jsou odborně na výši a jejich profesionální zkušenost je úctyhodná. Zcela jinak je tomu se subjektivními, osobnostními předpoklady pro výkon funkce soudce. Ministerstvo, které bez mrknutí oka akceptuje, že do výběru nových soudů mluví znalec-psycholog, jehož záporné doporučení se vesměs respektuje jako absolutní veto, tu ponechává nevyužitu informaci, kterou má o svých soudcích a jejich charakteru k disposici prakticky zadarmo, ve svých vlastních archivech.


Soudce, který vstoupil do KSČ, projevil buď abnormální míru naivity – a už proto soudit nemůže, soudcovství není kariérou pro naivky – anebo hodnotovou preferenci, jež není s požadavky na demokratického soudce slučitelná. Odmítnout vstup do Strany znamenalo zbrzdit nebo zcela znemožnit další kariérní postup, a je legitimní požadovat, aby soudci směli být jen ti, kteří konfrontováni s touto volbou pro sebe zvolili obtížnější, ale čestnou možnost, dali přednost zásadám před osobními výhodami. Jednoduše proto, že soudce by měl být spíš čestný člověk než prospěchář – nebo se pletu?

Tomáš Pecina 13. 6. 2010

Více na : http://slepeckahul.pecina.cz